Hou die datum oop.

Liewe vriende en ondersteuners van die Mosambiek Evangelisasiebediening

Wanneer dit ‘n bediening se visie en missie is om Mosambiekers toe te rus om die evangelie na hul landsburgers te neem, jy geld en tyd daaraan toewy om hierdie visie te laat realiseer en jy dit deurentyd aan die Here in gebed opdra, mag ‘n mens darem seker leef met die verwagting dat jy op ‘n dag sal agterkom dat dit wel besig is om te gebeur.

Groot is ons vreugde en graag deel ons dit met julle dat ds Jose Ernesto en ds Josias Guambe hulself tesame met hul gesinne in die afgelope maand in onderskeidelik Mavago en Mute gevestig het. Hierdie twee pragtige kinders van die Here het hulself beskikbaar gestel vir diens aan die onbereikte Noorde van Mosambiek en is uitgestuur deur die Gereformeerde Kerk van Mosambiek.>>

Lees verder: Ons rus Mosambiekers toe

Daar is twee soort mense: Die Hets en die en Het-nies. Baie Het-nies sal wat wil geen om net daar te wees waar die Hets is. Sommige meen daar is 'n nuwe soort griep in die Westerse wêreld. Dit word Affluenza genoem. Dit is die onverdunde strewe na meer geld, rykdom en besittings. Dit maak mense siek. Baie sal alles oorboord gooi net om meer geld te maak. Die simptome van die siekte is: ontevredenheid en onvergenoegdheid. Affluenza is eintlik 'n baie ou siekte.

Daar is gelukkig ook ‘n ander soort rykdom; ‘n vroomheid wat met tevredenheid gepaard gaan (1 Tim 6:6). Omdat ons weet dat God genoegsaam sorg, moet ons leer om ons gemoed so rustig te hou, sodat ons nie meer verlang as wat noodsaaklik vir die lewe is om dit draaglik te maak nie. Vergenoegdheid en tevredenheid saam met toewyding aan God skep ‘n nuwe rykdom. ‘n Rykdom wat met oortuiging kan sê: Ek kom niks kort nie. Daarom kon Daniel Webster sê: As jy wil ryk word, tel net al die dinge wat jy besit wat geld nooit kan koop nie.

Wanneer jy dié rykdom ontdek, het jy ook soveel meer om te kan gee.

Die doel van die Luisterspan, ‘n span in die kerkraadsgroep, is om spesifiek na die gemeente en gemeenskap te luister om so die kerkraad te help om te hoor wat dit is wat God op die gemeente se hart druk om mee besig te wees.

Anne-Lize de Beer is deel van die luisterspan. Kom ons ‘luister’ wat sy sê. Sy het grootgeword in Pretoria en studeer eers by Tukkies en daarna nagraads deur Unisa. Sy het haar klerkskap by Price Waterhouse Coopers in Pretoria voltooi voordat sy by Boland Bank in die pragtige Paarl beland het.

Gelukkig vir Helderberg Gemeente hervestig Anne-Lize en haar man, Mauritz, hulle hier in Somerset-Wes want, “Hy was nog altyd mal oor Somerset-Wes” vertel Anne-Lize. Sy is steeds in die finansiële dienste-sektor en werk nou al die afgelope 11 jaar vir Santam.

Haar gesin is die punt van haar hart en dit is duidelik soos sy meer oor hulle gesels. Anne-Lize en Mauritz het hierdie jaar hul twintigste huweliksherdenking gevier. Hulle het twee kinders, Emma (12) en Christian (9). Albei is leerlinge by Laerskool De Hoop.>>

Lees verder: Dit is wonderlik om te luister na die gemeente

Die Algemene Sinode se Moderamen (ASM) het die opskorting van die besluite rondom dieselfdegeslagverhoudinge wat in 2015 geneem is, is opgeskort. Dit beteken dat die besluit van 2015 nou weer ons amptelike besluit is. Deel van die besluit is (6): Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël.

Dat die opskorting van die besluit opgehef is, is wys, want die NG Kerk is in ‘n skaakmat-posisie geplaas met die advies van ons Taakspan vir Regte dat die besluite opgeskort moet word tot tyd en wyl die Algemene Sinode die appèlle hanteer. Die probleem is: Hoe hanteer ‘n vergadering wat die meerdere vergadering is (bv sinode), appèlle wat teen sy/haar besluite gemaak is – dit kan tog nie.

Daarom is daar ‘n buitegewone Sinodesitting belê vir 7-10 November 2016 om aan gemeentes, ringe en sinodes die geleentheid te gee om hul besware, herformulerings en revisies dáár voor te lê. So daar is ‘n moontlikheid dat die besluit soos dit tans geformuleer is, kan verander. Lidmate, kerkrade, ringe en sinodes kan tot 30 September 2016 besware, herformulerings en revisies aan die Algemene Sinode stuur vir die buitegewone Algemene Sinode.>>

Lees verder: Selfdegeslagverhoudinge – Waar staan Helderberg Gemeente?

Top