Soek in Helderberg mark

NG Helderberg se standpunt oor selfdegeslag verbintenisse aanvaar op 24 November 2020

1. Helderberg Gemeente is ‘n gemeente wat saam met ander dissipels van ons Here Jesus Christus wil wees. Dissipelskap is Jesus se uitnodiging om saam met Hom te leef: “Jesus het na hulle geroep: “Kom, word my dissipels, en Ek sal julle vissers van mense maak!” (Mark 1:17).

2. Die reis van dissipelskap as geloofsvorming is altyd ‘n reis saam met ander waartydens ons “Christus kan leer ken, die krag van sy opstanding ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.” (Fil. 3:3:10-11) Saam met die ander is dit vir ons ‘n saak van eer om as verloste mense te lewe, want dit is God wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. (Fil. 2:12-13)

3. As Sy dissipels glo ons dat die Bybel in sy geheel en in al sy dele die Woord van God is, deur God geïnspireer en nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. (2 Tim 3:16-17)>>

4. Dwarsdeur die Ou Testament en in Jesus se ganse bediening sien ons dat die mense wat geen waarde in die oë van die samelewing het nie, waardig geag is deur God. (Luk 4:18) Die mees verrassende en merkwaardige aspek van die Bybelse verhaal is natuurlik dat God Sélf mens geword het in Jesus van Nasaret! (Fil. 2:5-7) Sy menswording is die goeie nuus dat Jesus Immanuel is: God met die mens! (Jes. 7:14)

5. Ons verlossing, regverdigmaking en heiligmaking is volkome die werk van God se suiwer genade in Jesus Christus. Mense kan niks toevoeg tot hulle waarde voor God nie, want slegs die versoeningswerk van Jesus Christus maak hulle kind van God, regverdig en heilig. (Ef. 2:8-10)

6. God word verheerlik in ’n gemeenskap waar die beeld van God in mense en die heerlikheid van Christus wat van mense uitstraal, al hoe meer toeneem deur die werking van die Heilige Gees (Ef. 1:3-14 / 2 Kor. 3:18).

7. Helderberg Gemeente streef daarna om 'n inklusiewe geloofsgemeenskap te wees, waar almal kan saam reis op die pad van dissipelskap (heiligmaking), ongeag van geloofsoortuiging, ras, geslag, seksuele oriëntasie, agtergrond, klas of enige ander vorm van onderskeid (Hand. 10:34, Rom. 3:22). Ons glo dat almal ingesluit is in God se liefde (Joh. 3:16 – 17).

8. Die kerk, daarom ook Helderberg Gemeente, word in ons tyd uitgedaag om leiding te gee in die kwelvrae van ons tyd. As dissipels van die Here is dit ons verantwoordelikheid om saam met ander hieroor in gesprek te tree en saam te soek na die wil van die Here. (2 Tim 3:16 – 17) 

9. Ons glo dat die huwelik ‘n verbintenis tussen een man en een vrou is. (Mat 19:4-5). Ons gee ook ruimte vir persone van dieselfde geslag wat 'n behoefte het om voor God, in 'n burgerlike verbintenis te staan wat gekenmerk word deur liefde en trou. Ons doen dit met die ingesteldheid/gesindheid van Paulus soos verwoord in 1 Kor. 13:12 – "Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken."

10. Ons glo dat dissipels van die Here Jesus, in die manier hoe hulle van mekaar verskil, ‘n getuienisverantwoordelikheid het. Helderberg Gemeente kies om saam met mekaar die pad te bly loop, met mekaar in gesprek te bly en saam te bly soek na antwoorde. Ons gee ook aan mekaar die ruimte om te verskil. (Fil. 2:1-11)

 

Top